REGULAMIN KONKURSU
Naturalne Mikołajki z Triny

 

§1. Zasady ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu „Naturalne Mikołajki z Triny” (dalej Konkurs) jest firma Triny.pl Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości w serwisie Instagram na profilu „@trinysklep”

2. Właścicielem instagramowego profilu  „@trinysklep” jest TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław, NIP: 8971813112.

 

3. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław, NIP: 8971813112.

 

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

 1. imienia i nazwiska oraz nazwy profilu w serwisie Instagram- na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

 2. danych wysyłkowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto) - na potrzeby wysłania nagrody zwycięzcom konkursu;

 

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się ze wskazanym poniżej Inspektorem Ochrony Danych.

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław, NIP: 8971813112, adres e-mail: triny@triny.pl  zwana dalej jako „Triny.pl”.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci
w związku z tym praw.  Możesz do niego napisać na adres e-mail:triny@triny.pl

 

  1. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości prywatnej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Wygraj torbę z Triny”. Ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebujemy ich aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. sprawdzić poprawność Twojej odpowiedzi lub wysłać Ci nagrodę, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

 

  1. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław.

Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu, nie dłużej niż do końca marca 2019r.

  1. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO - masz prawo:

 • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Triny.pl Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych
  z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Możesz także żądać:

 • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne

 • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych,
  a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres triny@triny.pl,

 • pocztą tradycyjną na adres TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław,

 

§3. Słownik pojęć

 

 1. Uczestnik – to użytkownik serwisu Instagram, mający adres zamieszkania na terenie Polski, mający ukończone 18 lat, posiadający niefikcyjne konto w serwisie Instagram, który wziął udział
  w Konkursie poprzez opublikowanie między 06 a 10.12.2018  pod wpisem konkursowym na profilu sklepu Triny w serwisie Instagram komentarza, w którym opisuje i odpowiada na pytanie “Którego kosmetyku wśród produktów naturalnych Ci brakuje?” i który zapoznał się, i zaakceptował regulamin Konkursu.

 

2. Organizator Konkursu – TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław, NIP: 8971813112

 

§4. Zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.12.2018r. i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

 3. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika,
  o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.

 4.  Posiadanie profilu osobowego (lub konta biznesowego osoby indywidualnej) w serwisie Instagram oraz przesłanie autentycznych danych w wiadomości prywatnej, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

 

 1. Zadanie konkursowe polega na:

  1. Dodaniu komentarza odpowiadającego na pytanie konkursowe na profilu @trinysklep pod zdjęciem konkursowym w serwisie Instagram między 06.12 a 10.12.2018r.

 

 1. Użytkownik, biorąc udział w konkursie – zwłaszcza w zadaniu konkursowym podanym §3 pkt 5 ust. F – zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.

 2. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w formie tekstowych komentarzy opublikowanych w serwisie Instagram pod wpisem konkursowym do 10.12.2018r do godziny 23:59

 3. Zamieszczenie komentarza oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.

 4. Jedna osoba może dodać tylko jeden komentarz konkursowy, a w przypadku dodania więcej niż jednego komentarza pod postem, pod uwagę będzie brany wyłącznie komentarz dodany jako pierwszy.

 5. W Konkursie zostaną nagrodzone DWIE OSOBY

 6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci NAZWY PROFILU W SERWISIE INTAGRAM, zostanie opublikowana nie później niż 12.12.2018r. na PROFILU INSTAGRAMOWYM SKLEPU TRINY.PL: @trinysklep

 7. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.

13. Zwycięzcy otrzymują:
- Zestaw kosmetyków marki Sylveco o wartości 310,30zł

- W związku z dwiema nagrodami, łączna wartość wszystkich nagród to 620,60zł

14. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się
z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do instagramowego profilu sklepu Triny „@trinysklep”. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

16. Jako kryterium wyboru zwycięzcy, komisja zastrzega sobie: wybór najbardziej kreatywnej odpowiedzi uzasadniającej.

17. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w postaci nazwy użytkownika profilu w serwisie Instagram w poście informującym o wynikach konkursu na profilu instagramowym @trinysklep przez okres 2 lat.

18. Zwycięzcom konkursu przysługiwać będzie również dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody opisanej w punkcie 13. Nagroda zostanie zaliczona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Zwycięzca konkursu nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Organizator może zwrócić się do Zwycięzcy konkursu o podpisanie protokołu wydania nagrody, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej oraz podanie niezbędnych danych osobowych lub potwierdzenia otrzymania nagrody w inny sposób. Powyższe jest warunkiem wydania nagrody w Konkursie. 

 

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści
o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na instagramowym profilu @trinysklep,

2.2 zawierać antyreklamy marki Triny.pl lub reklamy podmiotów konkurencyjnych
w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

 

§6. Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: TRINY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Inowrocławska 17/115, 53-653 Wrocław lub e-mail triny@triny.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – „Naturalne Mikołajki z Triny””
w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

 

§7. Facebook oraz Instagram

 

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.pl i należacy do niego serwis Instagram.

2. Portal Facebook.pl i należacy do niego serwis Instagram są zwolnione przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

 

§ 8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na tablicy fanpage’a „http://facebook.com/trinykosmetyki oraz/lub profilu instagramowym @trinysklep co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczącycNh usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 


został dodany do Twojej listy życzeń.

Kontynuuj zakupy Moja lista życzeń