KONKURS ORGANIZOWANY NA INSTAGRAMIE:

§1. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu Sprzątanie świata z Triny (dalej Konkurs) jest firma Triny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:  ul. Dmowskiego 19C/34, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS: 0000573379.

2. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.instagram.com (dalej: „Serwis Instagram”)

5. Konkurs dostępny jest na Fanpage’ach Organizatorawww.instagram.com/trinysklep („Fanpage Instagram”).

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

1. imienia i nazwiska - na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

2. danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto, telefon kontaktowy) - na potrzeby wysłania nagrody.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem: triny@triny.pl

§3. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Triny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:  ul. Dmowskiego 19C/34, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS: 0000573379.

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu “Sprzątanie świata z Triny”, aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. przekazać szczegóły dotyczące nagrody, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie Triny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:  ul. Dmowskiego 19C/34, 50-203 Wrocław

Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu, nie dłużej niż do końca stycznia 2021 r.

Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO - masz prawo:

● otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Triny Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

● przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.

● wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Możesz także żądać:

● sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne;

● usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

● ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

● poczty elektronicznej na adres triny@triny.pl,

● pocztą tradycyjną na adres: Triny Sp. z o.o.,  ul. Dmowskiego 19C/34, 50-203 Wrocław

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie poprzez skomentowanie posta konkursowegozamieszczonego w dniu 13.01.2021 r. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

2. Organizator Konkursu – Triny Sp. z o.o.,  ul. Dmowskiego 19C/34, 50-203 Wrocław

§5. Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.09.2021 r. i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

4. Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.

5. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu.

6. Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

7.  Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu zdjęcia “przed i po” na swoim profilu lub Instagram story ze zebranymi przez uczestnika śmieciami, otagowaniu na zdjęcia @trinysklep oraz nominowaniu trzech przyjaciół w komentarzu do posta. 

8. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w komentarzach pod postem konkursowym: do 23.09.2021 r. do godz. 23:59.

9. Zamieszczenie zdjęcia z odpowiedzią na zadanie pod postem konkursowym jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Przesyłając odpowiedź pod postem konkursowym Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do treści stanowiącej wykonane Zadanie Konkursowe zaś przesłana przez niego treść nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.

11. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącznie i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane zadanie konkursowe nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

12. W Konkursie zostaną nagrodzone trzy osoby, które jako pierwsze zbiorą największą ilość śmieci. 

13. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.

14. Zwycięzcy/laureaci otrzymają:

  • żel myjący do twarzy od firmy Your Natural Side

  • płyn micelarny do demakijażu od Your Natural Side

  • hydrolat miętowy w pojemności 100 ml od Your Natural Side

  • serum arbuz w pojemności 30 ml od Your Natural Side

  • Triny torbę tak by ułatwić rezygnację z foliówek

  • zestaw naklejek: otwarto mnie, aby móc oznaczyć sobie te produkty

  • Wielofunkcyjny super balsam do twarzy i ust, 15 ml od JOIK

  • Rozświetlający tonik do twarzy anti age z kwasami AHA, 100 ml od JOIK 

15. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzcy, z podaniem jego danych w postaci imienia i nazwiska zostanie opublikowana nie później niż 18.01.2021 r. na. fanpage’u na Instagramie Triny w treści posta konkursowego.

17. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

18. Uczestnik, który zostanie zwycięzcą Konkursu, wyraża zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach Konkursu na fanpage’u.

§6. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u,

2.2 zawierać antyreklamy marki Triny lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §6 ust. 1-2.

§7. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: Triny Sp. z o.o.  ul. Dmowskiego 19C/34, 50-203 Wrocław lub e-mail triny@triny.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs Triny” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.

2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. 

§8. Facebook

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram.com

2. Portal Instagram.com  jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §6 ust. 1 i 2.

§9. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Facebooku Triny co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


został dodany do Twojej listy życzeń.

Kontynuuj zakupy Moja lista życzeń